You need to upgrade your Flash Player
Zaloguj się | Nie masz swojego konta? Załóż konto »   

§1
Warunki i Zasady Uczestnictwa

1. Organizatorem rozgrywek jest firma HALP S.C.

2. Członkiem Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej zwanej dalej HALP może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia i opłaci wpisowe w terminie podanym przez organizatora. Wysokość wpłaty na XV edycje wynosi 3200 zł*. Przy czym istnieją opcje wpłaty wpisowego
- w jednej racie przed ligą do np. 15 .10 – 3200 zł* ,
- w dwóch ratach  w terminach 15.10 i przed rozpoczęciem drugiej rundy 3400 zł* ,
- więcej rat 3600 zł*

3. Halp s.c. zobowiązuje się przeprowadzić rozgrywki według poniższego regulaminu, przy czym mecze mistrzowskie z pominięciem meczy przełożonych będą rozgrywane w tygodniu od godzin popołudniowych tj najwcześniej od godz. 16:00 do najpóźniej 24:00. W soboty i w niedziele od godz. 8:00 do godz. 24:00

4. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić zarząd (HALP) na piśmie.

5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach (HALP) jest:
a) pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora http://www.halp.com.pl/halp/index.php?action=notification ) zawodników maksymalnie 20 (dwudziestu) lub 40 (czterdziestu tylko w momencie opłacenia wpisowego dla drugiej drużyny zwanej dalej rezerwami), minimalnie 5 (pięciu lub analogicznie 10 w przypadku rezerw) w terminie podanym przez organizatora wraz z numerami PESEL. Organizator wymaga każdorazowo do nowego sezonu karty zgłoszeniowej z zawodnikami nie ma możliwości przepisania składu z innych edycji na prośbę kierownictwa, ma to na celu umożliwienie wglądu druzyn przeciwnych do kart zgłoszeniowych na dana edycje.
b) kazdy zawodnik, który ukończył 18 rok życia, że bierze udział w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność. Zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w HALP nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.

6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami, które zostaną podane przez organizatora.

7. W rozgrywkach (HALP) występować mogą zawodnicy zrzeszeni w ZZPN lub innym okręgowym związku piłkarskim zarejestrowanym w Polsce poniżej 2 ligi czyli do 3 ligi włącznie w wydaniu męskim.

8. Zawodnik grający powyżej 3 ligi może uczestniczyć w rozgrywkach po upływie 6 miesięcy od ostatniego meczu w ramach związku piłkarskiego. W wyjątkowych sytuacjach gdzie zawodnik rozegrał maks. do trzech spotkań w lidze wyższej niż mowa w punkcie, istnieje możliwość zezwolenia zawodnikowi wzięcia udziału w zawodach. Prośbę należy złożyć pisemnie u organizatora, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
a) Zawodnik grający w ogólnopolskiej lidze futsalu może uczestniczyć w rozgrywkach HALP po upływie 6 miesięcy od ostatniego rozegranego meczu w ramach Ligi Futsalu.

9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z różnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Obuwie sportowe - buty sportowe na płaskiej podeszwie lub multi kołeczki tak zwane tarfy. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody lub kierownik-organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów:
a) dla drużyn nie posiadających jednolitych ponumerowanych strojów organizator przygotował znaczniki, które na czas spotkania mogą zostać wypożyczone kierownikowi - kapitanowi drużyny za pozostawieniem dowodu osobistego,
b) za zgubienie odpowiada osoba, która wypożyczyła znacznik,
c) równowartość jednego znacznika to 35 zł,
d) obowiązuje także zarządzenie grania w kamizelkach dla wszystkich zawodników drużyny, która zdecyduje grać się w choć by jednej kamizelce (np brak jednego kompletu jednolitego z resztą drużyny). Sędziowie mają obowiązek nie dopuścić drużyny do meczu po groźbą walkowera, która chce wystąpić np w 13 strojach jednolitych + kamizelka.
Zarządzenie ma na celu wyeliminowanie wieczny bałagan który następuje po meczu dotyczący strzelców bramek, czy osoby ukarane (np powtarzające się numery).

10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
a) prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek (HALP) w formie pisemnej,
b) dopilnowania wszystkich formalności,
c) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
d) zobowiązany jest do kontaktu z Zarządem (HALP) w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości, oraz brania udziału w zebraniach organizowanych przez zarząd,
e) podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając wszystkie zawarte w nim treści,
f) osoba odpowiedzialna, także odpowiada za naliczanie kar w swojej drużynie i jest zobowiązana nie dopuścić do gry swoich zawodników, którzy mają kolejne przewinienia i nałożone kary przez zarząd Halp s.c. Dokładna regulacja naliczania kar znajduje się w § 4 Sankcje karne.

11. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w (HALP), w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, to przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.

12. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo, a także za porzšdek pozostawiony w hali (butelki, łupinki po słoneczniku). Jeżeli sympatycy danego zespołu, wszczynają awantury,  lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.

13. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 5 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanym przez daną osobę:
a) w kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
b) łączenie zespołów czyli tak zwane fuzje, - aby połączyć dwa zespoły z różnych klas rozgrywkowych należy zgłosić pisemnie ten fakt u organizatora. Jeżeli jest to fuzja drużyny z niższej klasy rozgrywkowej do wyższej to drużyna, która gra lub grała w wyższej klasie rozgrywkowej musi posiadać po połączeniu drużyn co najmniej sześciu zawodników z pierwotnej listy zgłoszeniowej, którzy rozegrają co najmniej pięć spotkań w rundzie zaraz po fuzji. Jeśli ten zapis nie dojdzie do skutku fuzja będzie uznana za nie byłą, a oba zespoły zostaną zdegradowane do najniższej ligi. Zaś mecze rozegrane potraktowane jako nie odbyte.

14. Drużyna rezerw o której mowa w § 1 punkt 5 a) Warunków i Zasad Uczestnictwa jest to zespół składający się z grupy osób, które zadeklarowały chęć gry w obydwu zespołach pod tą samą nazwą przy czym drużyna występująca niżej będzie oznakowana dodatkowo jako rezerwy. Drużynę rezerw może posiadać każdy zespół spełniając następujące postanowienia.
a) minimalna ilość zawodników zgłoszona do ligi to dziesięć osób max czterdzieści,
b) w zależności od potrzeb drużyny może ona sobie regulować przepływ osób pomiędzy drużyną pierwszą, a rezerwami,
c) podczas jednej kolejki (jednego weekendu) dany zawodnik może wystąpić tylko w jednej drużynie (jednym spotkaniu),
d) drużyna rezerw nie może występować w tej samej klasie rozgrywkowej co pierwsza drużyna.

§2
Regulamin

1. Zawodnik ma prawo zmienić drużynę tylko raz w sezonie i tylko w czasie tak zwanych transferów. Czas ten przypada na okres od 03.01.2016 do 14.01.2016 przy czym nowo zgłoszony zawodnik może wystąpić w drużynie dopiero od rundy rewanżowej. Natomiast rundę pierwszą może rozegrać do końca w swojej pierwszej drużynie.
a) w przypadku meczy zaległych z rundy pierwszej, które odbędą się w rundzie rewanżowej po okresie transferowym nowi zawodnicy mogą występować w swoich nowych zespołach.

2. Drużyny grające ze sobą korzystają z szatni podanej w terminarzu. Tylko kapitan lub kierownik drużyny jest upoważniony do odbierania i oddawania kluczy. Od momentu odebrania klucza odpowiedzialność za klucz spoczywa na osobie, która odebrała klucz.

3. Protokół meczowy jest niezbędnym elementem rozgrywanego spotkania:
a) za dostarczenie wypełnionego protokołu meczowego dla sędziego odpowiada zespół gospodarzy tj. pozycja nr1 Gospodarze w protokole,
b) protokoły meczowe dostępne są kawiarni HALP,
c) protokół należy wypełnić czytelnie w raz z numerami zawodników, a w pozycji BR zawsze wpisujemy tylko i wyłącznie bramkarza. Protokół w pełnej postaci zostaje przeniesiony na strone internetowa rozgrywek
d) jeśli z jakiś powodów nie zależnych od organizatorów protokół meczowy nie zostanie wypełniony przez którąś z drużyn to organizator zastosuje karę w postaci odciągnięcia jednego punktu od dorobku punktowego danego zespołu nie zależnie od wyniku spotkania, w następnych przypadkach podobnego wykroczenia tej samej drużyny kara może zostać zwiększona kolejno o dwa i trzy punkty.

4. Kapitan drużyny musi posiadać na rękawie widoczną opaskę.

5. Prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na pozycji "goście" tj druga pozycja. W protokole meczowym pozycja 2. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników.

6. Czas trwania meczu 2 x 25 min. z przerwą 5 min na zmianę stron.

7. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier (HALP) dostępny na stronach internetowych www.halp.com.pl w dziale odpowiednim dla danego zespołu.

8. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.

9. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

10. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie zarząd (HALP).

11. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczną z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych.

12. Drużynie wykluczonej z rozgrywek (HALP) nie przysługuje zwrot kosztów oraz drużynie, która sama wycofa się z rozgrywek.

13. O fakcie wycofania drużyny z rozgrywek osoba odpowiedzialna powinna powiadomić Zarząd (HALP) w formie pisemnej.

14. Warunkiem przeprowadzenia transferu jest:
a) pismo od zawodnika o zmianie barw do organizatora również w formie elektronicznej halp@halp.com.pl
b) transferem nazywamy zmianę przez zawodnika barw klubowych oraz dopisanie nowego zawodnika do zespołu, który nie był jeszcze zarejestrowany w HALP

15. Nieuprawnionym zawodnikiem do gry, określa się osobę która nie dopełniła formalności regulaminowych i nie spełnia postanowień regulaminu.

16. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarząd (HALP) nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

17. Wszelka działalność drużyny na boisku, lub poza nim sprzeczna z jakąkolwiek etyką sportową i rzucającą cień na dobre imię sportu, w szczególności stwierdzenia zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywek o mistrzostwo przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki, może stanowić podstawę do weryfikacji wyniku spotkania, walkoweru lub obustronnego oraz do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

18. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

20. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn.

21. Zawodnik napomniany karą minutową, odsiaduje ją tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Linia boczna, środek boiska. Pod bocianim gniazdem. Zezwolenie na ponowne wejście zawodnik otrzymuje od sędziego pilnującego czasu upływającej kary.

22. Zawodnik krwawiący musi opuścić pole gry.

23. Kibice drużyn nie mają prawa wstępu na boisko.

24. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana w I rundzie rozgrywek spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte.

25. W przypadku gdy drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek, a rozegra 50% + 1 spotkanie z objętych terminarzem to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5:0.

26. Drużyna, która wywalczyła awans do wyższej klasy rozgrywkowej nie będzie chciała przystąpić do rozgrywek w nowej wyższej lidze zostanie zdegradowana do najniższej ligi. Przepis dotyczy drugoligowców, a w przyszłości także trzecioligowców gdy stworzona zostanie czwarta liga.

27. Na ławce rezerwowych podczas pojedynku przebywać mogą tylko zawodnicy oraz kierownik wraz z trenerem wpisani do protokołu, przebrani i przygotowani do zawodów w obuwiu sportowym. Zapis przebrania nie dotyczy osób kierownika i trenera zainteresowanej drużyny.

28. Organizator może dokonać zmian w regulaminie, liczbie drużyn i lig, jeżeli uzna to za stosowne.

29. Po zakończeniu spotkania kapitan drużyny powinien zapoznać się z protokołem po meczowym, aby dowiedzieć się o ilości strzelonych jak i straconych bramek, a także ilości jak i komu zostały przyznane napomnienia by móc policzyć, który z zawodników nie będzie mógł wystąpić w kolejnych spotkaniach.
a) organizator nie będzie rozpatrywał wniosków, w których kierownictwo drużyny dopuściło zawodnika do spotkania w którym to udziału brać on nie powinien. Przysługuje walkower drużynie przeciwnej stosunku 5:0, a kara dla zawodnika traktowana jako nie odbyta,
b) także reklamacje dotyczące braku lub mylnego naliczenia bramek strzelcom nie będą rozpatrywane, gdy nie dojdzie do wykonania wyżej omawianego punktu,
c) strona internetowa www.halp.com.pl, aktualizuje dane o zawodnikach pauzujących. Najczęściej jest to środa przed kolejną kolejką. Nie mniej jednak nie jest to źródło informacji na które kierownicy mogą się powoływać. Regulacje o kartkach dokładniej określa § 1 pkt. 10 f.

30. W uzasadnionych przypadkach kierownik, lub kapitan zespołu może zwrócić się do sędziego zawodów o sprawdzenie tożsamości drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem meczu.Istnieje mozliwosc sparawdzenia zawodnków w przerwie ale tylko trzech wytypowanych przez druzyne przeciwnš lub po meczu ale tylko jednego zawodnika. Poproszeni gracze o dokument tożsamoœci majš pięć minut na okazanie dokumentu w przeciwnym razie mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

31. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik musi posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość.

32. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do kierownika-organizatora zawodów w czasie 24 godzin po jego zakończeniu. Protesty zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane.

33. Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą organizatora ligi. Zespół występujący o zmianę daty meczu musi:
a) zwrócić się o to pisemnie na 14 dni przed wyznaczonym terminem do organizatora,
b) powiadomić drużynę przeciwną i uzyskać od niej pełną akceptacje zmiany terminu spotkania,
c) spotkanie zaległe musi się odbyć w ciągu 21 dni od wcześniej ustalonej daty spotkania, jeśli po tym terminie drużyny nie ustalą wspólnego terminu to zrobi to organizator obligatoryjnie
d) Zmianom nie podlegają spotkania trzech ostatnich kolejek ligowych,
e) Koszt wynajmu sali oraz sędziów ponosi drużyna która prosiła o zmianę. Jest to 200 zł,
f) Numery telefonów i kontakt do innych kierowników zespołów posiada organizator Robert Jurszo 501084750.

34. W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator rozgrywek.

§3
Przepisy

1. Drużyna może posiadać w swoim składzie w danym meczu maksymalnie czternastu zawodników.

2. Drużyna musi rozpocząć mecz w minimum trzyosobowym składzie (bramkarz plus 2 w polu).
a) jeśli w skutek kar minutowych lub czerwonych kartek drużyna pozostanie na boisku w ilości mniejszej niż trzy osoby to spotkanie to należy przerwać i zakończyć wynikiem z boiska, jeśli w momencie przerwania zawodów wynik będzie korzystny dla drużyny, która pozostała w ilości mniejszej niż trzy osoby to mecz będzie zaliczony jako walkower w stosunku 5:0 dla drużyny przeciwnej.

3. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami, PZPN z wyłączeniem:
a) wślizgów (zakaz obowiązuje tylko w obrębie 1,5 metra od przeciwnika),
b) spalonych,
c) odległości muru z zawodników (obowiązuje 5 m),
d) ilości zawodników,
e) wielkości bramek jak i pola gry (bramki 3m x 2m, boisko 40m x 20m),
f) zmian zawodników - obowiązują lotne w strefie zmian,
g) bramkarz - tylko bramkarz wznawia grę po aucie bramkowym podaniem nogą z ziemi (z obrębu pola karnego), przy czym piłka po podaniu musi opuścić pole karne (w razie nie opuszczenia piłki rzut należy powtórzyć),
h) rzut karny (obowiązuje 7 m),
i) rozpoczęcie spotkania nie musi nastąpić podaniem do przodu,
j) wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi (jeśli wykroczenie zostało popełnione w polu karnym, a czyn nie kwalifikuje się do rzutu karnego, sędzia nakaże wykonać rzut wolny z linii pola karnego równoległej do lini bramkowej miejscu najbliższemu w momencie popełnienia przewinienia),
k) auty wykonuje się nogą z linii autowej boiska z tak zwanej piłki stojącej w przeciwnym wypadku strata piłki,
l) rzut rożny wykonuje się z linii narożnika w przeciwnym wypadku strata piłki grę wznawia bramkarz drużyny przeciwnej jak po aucie bramkowym,
m) zabrania się w jakikolwiek sposób blokowania piłki przeciwnikowi, który próbuje wznowić grę z autu, rzutu rożnego czy też rzutu wolnego obowiązuje 5 m w przeciwnym wypadku sędzia może wykluczyć zawodnika blokującego piłkę na karę 2 minut,
n) czas w jakim należy wykonać wszystkie rzuty to 4 sekundy (sędzia spotkania nalicza czas gestem ręki która uniesiona do góry wskazuje czas jaki upłynął) od momentu wejścia w posiadanie piłki w przeciwnym wypadku strata piłki, jeśli strata nastąpi podczas wykonywania rzutu rożnego grę wznawia bramkarz drużyny przeciwnej jak po aucie bramkowym,
o) spotkanie kończy sędzia i jeśli uzna to za stosowne, może przedłużyć spotkanie sygnalizując w końcowej fazie meczu o jaki czas został mecz przedłużony,
p) bramkarz może zamienić się miejscem z każdym zawodnikiem pod warunkiem, że zmiana zostanie dokonana za zgodą sędziego oraz nastąpi ona w przerwie w grze. Bramkarz nie może zdobyć bramki z ręki. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia drużyna która straciła bramkę wznawia grę autem bramkowym, a gol nie zostaje uznany,
r) jeśli zmiana zawodnika nastąpiła w innym niż wyznaczone do tego miejsce to sędzia winien ukarać zawodnika wchodzącego na boisko karą 2 minutową w pierwszej przerwie podczas gry od momentu zmiany zawodników,
s) gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim zmieniony zawodnik całkowicie opuści pole gry, (6 osób na boisku) to sędzia przerywa grę udziela zawodnikowi wchodzącemu napomnienia, 2 min a grę wznawia rzutem wolnym z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

§4
Sankcje karne

1. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika karami w postaci kar minutowych 2 i 5 min oraz kartki czerwonej:
a) pokazanie 3-ch kar minutowych temu samemu zawodnikowi w różnych spotkaniach powoduje automatyczne wykluczenie go z najbliższego meczu,
b) drużyna, która grając w osłabieniu (zawodnik odbywa karę minutową), straci bramkę może uzupełnić skład jednym zawodnikiem. Jeśli w tym momencie na ławce kar przebywa dwóch zawodników to do gry powraca tylko jeden - ten któremu pozostała mniejsza ilość czasu do odsiedzenia,
c) po kolejnych wielokrotnościach kar minutowych 6,9,12 itd. Zwiększa się okres wykluczeń z następnych spotkań i tak 6 kar minutowych to dwa mecze pauzy, 9 kar minutowych to trzy mecze pauzy. W wyjątkowych przypadkach zarząd (HALP) może ukarać zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu,
d) okazanie zawodnikowi czerwonej kartki lub trzeciej kary minutowej w tym samym spotkaniu jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut nie zależnie od ilości straconych bramek, a zawodnik ukarany udaje się do szatni.
e) jeżeli zarząd (HALP) nie ustali inaczej, zawodnik którego sędzia usunął z gry (tylko bezpośrednia czerwona kartka) otrzymuje zakaz występowania w najbliższym jednym meczu,
f) zawodnicy na których zostały nałożone kary prze zarząd w postaci przerw o danej ilości spotkań odbywają swoje kary od momentu pierwszego kolejnego spotkania w ramach HALP wraz ze spotkaniami przełożonymi jeśli takowe wystąpią w między czasie,
g) sędzia po okazaniu pierwszej kary minutowej ma prawo do podwyższenia kary minutowej po kolejnym przewinieniu występującym najczęściej w drodze zawodnika ukaranego do ławki kar. Kara taka w protokole po meczowym jest traktowana jako dwa przewinienia, natomiast zawodnik musi odsiedzieć najwyższą pokazaną karę na ławce kar. W momencie gdy drużyna przeciwna strzeli bramkę zawodnik ukarany powraca na boisko.

2. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej i czyni to z ławki rezerwowych - może on zostać napomniany karą minutową (wówczas boisko opuszcza i przemieszcza się na ławkę rezerwowych zawodnik drużyny ukaranej a sam winowajca udaje sie na ławkę kar na czas ustanowiony przez sędziego), a nawet kartką czerwoną. Kara oczywiście będzie zapisana zawodnikowi ukaranemu.
a) zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną będąc na ławce rezerwowych nie ma możliwości powrotu do gry i musi opuścić halę. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie. Drużyna z której został usunięty gracz musi wycofać jednego dowolnego zawodnika z boiska na czas pięciu minut. Drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut nie zależnie od ilości straconych bramek.

3. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym imieniem i nazwiskiem zostaje przyznana kara:
a) drużynie walkower, oraz kara pieniężna 100 zł. Płatne w ciągu pięciu dni od udowodnienia przewinienia,
b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 2 do 6 kolejek,
c) ewentualnych dalszych konsekwencjach decyduje organizator.

4. W całym obiekcie hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie zapisu spowoduje wycofanie drużyny z rozgrywek bez możliwości zwrotu wpisowego.

5. Zawodnik musi brać udział w zawodach w koszulce z takim numerem pod jakim jest wpisany do protokołu sędziowskiego. Pod groźbą walkowera.

6. Czas oczekiwania na drużynę - 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. Drużyna która nie rozpocznie spotkania w ciągu tego czasu, zostanie ukarana walkowerem w stosunku 0:5. Kara za oddanie meczu walkowerem wynosi 100 zł płatne w ciągu pięciu dni. W szczególnych przypadkach decyzje podejmie organizator.

7. Zarząd (HALP) ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek HALP-u w przypadku:
a) nie dopełnienia formalności zgodnie z punktami regulaminu 1. jeśli drużyna zostanie wycofana z powodu zaległości finansowych, zawodnicy wpisani na listę zgłoszeniową danej drużyny zostają zawieszeni w czynnościach zawodnika / uczestnika. Przywrócenie praw nastąpi dopiero po uregulowaniu przez kierownictwo zaległości na rzecz Halp s.c. Istniej również możliwość opłacenia mandatu karnego w wysokości 200 zł pojedynczych zawodników tzn. Wykupienie praw zawodniczych,
b) nie opłacenia kar finansowych nałożonych przez (HALP) na daną drużynę w terminie,
c) nie sportowego zachowania się zawodników i osób odpowiedzialnych w czasie meczu jak i poza nim, na terenie całego obiektu sportowego,
d) notorycznego łamania regulaminu (HALP),
e) trzy krotnego walkowera za nie stawienie się na mecz

8. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, powoduje przegranie meczu przez tą drużynę walkowerem (0:5). oraz karę finansową płatną w ciągu 5 dni od terminu wyznaczonego spotkania w wysokości 100,00 zł.

9. Trzykrotne niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek. Jeżeli jest to okres zmian barw, zawodnicy tej drużyny mogą podjąć grę w innych drużynach jeśli nie to muszą poczekać na okres transferowy lub do końca sezonu.

10. Walkower zawsze przyznawany jest w stosunku 5:0 na nie korzyść drużyny ukaranej. Walkowera można otrzymać za: 
a) nie stawienie się drużyny punktualnie na mecz,
b) wstawienie nie uprawnionego zawodnika na mecz,
c) przerwanie meczu z powodu kar lub innych nieprzewidzianych zajść,
d) nie wypełnienie całkowicie lub nie wypełnienie prawidłowo protokołu meczowego.

11. Jeśli z jakiś powodów mecz który się odbył, a został zweryfikowany na walkower to:
a) strzelcom bramek, nie nalicza się trafień,
b) zawodnikom napomnianym kary liczą się do dalszej klasyfikacji,

12. W przypadku wybitnie nie sportowych zachowań zawodników i kibiców danej drużyny (np.: uderzenie przeciwnika, czynne znieważenie sędziego) drużyna zostaje automatycznie ukarana karą finansową w wysokości 500 zł. Płatne w ciągu pięciu dni od decyzji organizatorów. W przypadku powtórzenia się zdarzenia drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek, a w przypadku zniszczeń odpowiedzialny kierownik ponosi pełne koszty napraw.

13. Organizator ma prawo bez wniesienia protestu drużyny bezpośrednio zainteresowanej sprawdzić zawodników, którzy najprawdopodobniej grają nie legalnie i tym samym ukarać drużynę, która dopuściła się takiego czynu.

14. Jeżeli zarząd , nie ustali inaczej, zawodnik którego sędzia usunął z gry otrzymuje zakaz występowania w najbliższym spotkaniu.

§5
Zasady spadków i awansów

1. W sezonie 2015/2016 liga składała się będzie:
a) Pierwsza liga - 11 drużyn,
b) Druga liga - grupy po 11 zespołów
c) Trzecia liga - grupy po 11 zespołów

2. Pierwsza liga:
a) W celu wyłonienia mistrza ligi HALP sezonu 2015/16  to drużyny z pierwszej ligi, które zajęły pierwsze cztery miejsca po zakończeniu sezonu zasadniczego rozegrają gry Play-off w systemie par pierwszy z czwartym, drugi z trzecim, po czym zwycięzcy zmierzą się w wielkim finale, a przegrani w meczu o trzecie miejsce 
b) Z pierwszej ligi spadną trzy ostatnie zespoły dalsze zasady zostaną podane przez organizatora podczas rozgrywek.

3. Druga liga Zasady spadków i awansów zostaną podane przez organizatora podczas rozgrywek.

4. Trzecia liga. Zasady spadków i awansów zostaną podane przez organizatora podczas rozgrywek.

5. Postanowienia końcowe:
a) Mecze barażowe rozgrywane będą w systemie jedno meczowym czyli zwycięzca jednego pojedynku uzyskuje awans lub spada w przypadku remisu druzyny wykonuja po 3 rzuty karne nastepnie po jednym do skutku,
b) Wszystkie mecze barażowe oraz finałowe rozegrane zostaną po zakończeniu sezonu w terminie wyznaczonym przez zarząd HALP w czasie trwania pikniku dla wszystkich uczestników dziewiątej edycji.

6. O końcowej pozycji w tabeli decydują w kolejności, ilość zdobytych punktów
a) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
b) przy dwóch zespołach: liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami
c) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
f) jeżeli powyższe punkty nie rozstrzygnęły o kolejności, zarządza się dodatkowe spotkanie barażowe
g) przy więcej niż dwóch zespołach: liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami
h) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
i) przy dalszej równości korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
j) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
k) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu

§6
Postanowienia końcowe

1. Na koniec każdej edycji organizatorzy HALP przygotują festyn połączony z grami barażowymi oraz finałowymi, które są podsumowaniem ligi. Zaraz po zakończeniu tych gier zostają wręczone nagrody, dyplomy, puchary. Nagrody rozdawane podczas uroczystego zakończenia dla triumfatorów klasyfikacji indywidualnych oraz drużynowych, a nie odebrane w dniu imprezy zostaną przekazane na potrzeby wybranego domu dziecka w Szczecinie.

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

4. Organizator może dokonać zmian w regulaminie, liczbie drużyn i lig, jeżeli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się jakiejkolwiek drużyny z rozgrywek organizator nie przewiduje rozgrywania dodatkowych spotkań oraz zwrotów kosztów związanych z mniejszą ilością spotkań rozegranych przez drużyny przeciwne.

5. Niniejszy regulamin rozgrywek wraz z przepisami HALP-u jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie zarząd (HALP). W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator rozgrywek.


*podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć ustawowy Vat w wysokości 23 %

Urodziny małego piłkarza